เกี่ยวกับบริษัท

หลังจากธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปี พศ. 2530 โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ กึ่งธรรมชาติ มาเป็นการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสานและเลี้ยงแบบหนาแน่นสูงช่วงแรก ๆ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากให้ผลตอบแทนสูงคุ้มค่ากับการลงทุน จนเป็นแรงจูงใจให้เกิดการขยายพื้นที่การเลี้ยงในทุกจังหวัดที่ติดกับทะเลและหลายจังหวัดในภาคกลาง จนถึงจุดหนึ่งก็เกิดปัญหานานับประการตามมา โดยเฉพาะการเกิดโรคระบาด กุ้งโตช้า ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลตอบแทนต่อหน่วยพื้นที่ลดลง และที่สำคัญคือ สภาพแวดล้อมในแหล่งเลี้ยงเสื่อมโทรม
จากจุดดังกล่าวทางผู้บริหาร บริษัทเกรทเทอร์เวท จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งอยู่ในขณะนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ มีแนวคิดและตั้งปณิธานว่าทำอย่างไรร่วมกันพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมจึงได้รวบรวมข้อมูลในทุก ๆ ด้านของการเพาะเลี้ยงกุ้ง ศึกษาค้นคว้าทดลองจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงตกลงจัดตั้งกลุ่มองค์กรในรูปบริษัทขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งตามหลักวิชาการ และผลิตปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสูงสุด สำหรับจำหน่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจการเลี้ยงกุ้ง ภายใต้สโลแกนที่ว่า วิจัย พัฒนา เพื่อสัตว์น้ำ