ผลิตภัณฑ์

โพวิโดน ไอโอดีน 12.5%
ราคา : สอบถามเพิ่มเติม

สรรพคุณ: เป็นยาฆ่าเชื้อกลุ่มสารละลายโพวิโดน 12.5 ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ทั้งในน้ำที่ใช้เลี้ยงและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย เฉพาะเชื้อวิบริโอ เชื้อรา โปรโตซัวและไวรัสในน้ำ

ขนาดบรรจุ: 3.8 ลิตร/แกลลอน (6 แกลลอนต่อลัง)