ผลิตภัณฑ์

เกรทเทอร์ดีน

ส่วนประกอบ: สารละลายโพวิโดน ไอโอดีน 15 ส่วนใน 100 ส่วน

สรรพคุณ: ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอันเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย(วิบริโอ), เชื้อรา, โปรโตซัว และไวรัสในน้ำ ปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมก่อนปล่อยเลี้ยง

ล้างทำความสะอากบ่อเพาะฟัก, บ่อเลี้ยง ตลอดจนทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์บ่อเลี้ยง

อัตราการใช้: บ่อเพาะฟัก ใช้ 10 ซีซีต่อปริมาตรน้ำ 1 ตัน

               บ่อดิน ใช้ 0.5 ลิตรต่อไร่

ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ 1-0.25 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (12 ขวดต่อลัง), 4 ลิตร/แกลลอน (6 แกลลอนต่อลัง) และ 20 ลิตร/ถัง

กลูตารอล 250

ส่วนประกอบ: กลูตารอลดีไฮด์+บี.เค.ซี.+สารคงสภาพ

สรรพคุณ: ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (วิบริโอ) เชื้อรา ไวรัส (ในน้ำ) และซูโอแทนเนียม ระหว่างการเลี้ยงลดปัญหา การระบาดของเชื้อโรค ใช้ฟอกเหงือก กำจัดตะไคร่ที่เกาะตามตัว ไม่ตกค้างไม่มีผลต่อแพลงก์ตอน ใช้ฆ่าเชื้อในน้ำตอนเตรียมบ่อ

อัตราการใช้: กรณีฆ่าเชื้อ ใช้ 0.5-1.0 พีพีเอ็มต่อไร่ (0.8-1.6 ลิตร/ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 1 เมตร)

               กรณีฆ่าเชื้อในน้ำตอนเตรียมบ่อ ใช้ 1 ลิตร/ไร่ ที่ระดับน้ำลึก 1 เมตร

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (12 ขวดต่อลัง), 3.8 ลิตร/แกลลอน (6 แกลลอนต่อลัง) และ 20 ลิตร/ถัง

โพวิโดน ไอโอดีน 12.5%

สรรพคุณ: เป็นยาฆ่าเชื้อกลุ่มสารละลายโพวิโดน 12.5 ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ทั้งในน้ำที่ใช้เลี้ยงและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย เฉพาะเชื้อวิบริโอ เชื้อรา โปรโตซัวและไวรัสในน้ำ

ขนาดบรรจุ: 3.8 ลิตร/แกลลอน (6 แกลลอนต่อลัง)